Polityka prywatności

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Państwa i Waszych dzieci (Państwa dane), w związku z korzystaniem z zajęć edukacyjnych i ogólnorozwojowych prowadzonych przez Klamerkę. Jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć informacji o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane oraz o prawach jakie w związku z tym przysługują Państwu. zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klamerka Adrianna Gierszewska, w siedzibą w Poznaniu 61-884, przy ulicy Rybaki 20a (Klamerka), klamerka@klamerka.eu, tel.609279097

2. Państwa dane przetwarzamy w celu i na podstawie przepisów:
a) w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Państwem umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),
b) również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami,
c) realizacji działań na które wyraziliście Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku zawarcia umowy, Państwa dane będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 6 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa,
b) w przypadku wyrażenia zgody, do czasu jej cofnięcia.

4. Państwa dane udostępniamy:
a) w szczególności: osobom prowadzącym zajęcia
b) uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz uczestnictwem w prowadzonych przez nas zajęciach, w związku z czym niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy czy też uczestniczenia w zajęciach.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do:
a) uzyskania dostępu do swoich danych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania,
e) powiadomienia przez Administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane
o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie),
f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) żądania przenoszenia danych.

7. Wyrażone przez Państwa zgody są dobrowolne. Możecie je Państwo cofnąć w dowolnym momencie, w formie pisemnej na adres wskazany w punkcie 1, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: klamerka@klamerka.eu. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do Klamerki jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

E-mail:klamerka@klamerka.eu